top of page
Algemene voorwaarden 

1. Algemeen

1.1. OPEN-HARTIG coaching  is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Geetbets en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0687.828.879. Het aanbod van OPEN-HARTIG coaching bestaat onder meer uit individuele coaching en groepsactiviteiten.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door OPEN-HARTIG coaching. OPEN-HARTIG coaching   behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

1.3. Onder een coachsessie wordt verstaan een door OPEN-HARTIG coaching   georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

2. Opdrachtverlening

Offertes/Facturen van  OPEN-HARTIG coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een cliënt opdrachtgever is verstrekt. De cliënt  staat er voor in, dat naar hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte/ factuur en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan OPEN-HARTIG coaching  is verstrekt.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt OPEN-HARTIG coaching zich het recht voor, de met de cliënt  overeengekomen prijs voor de door OPEN-HARTIG coaching te leveren diensten alsnog eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De cliënt bevestigt de opdracht door middel van een schriftelijk akkoord op de digitaal gestuurde offerte of door middel van betaling van de factuur. Zodra de overeengekomen dienstverlening gestart is, betekent dit tevens dat de opdrachtgever zijn akkoord gegeven heeft.

3. Inspanningsverplichting

OPEN-HARTIG coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat OPEN-HARTIG coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door  de cliënt gestelde doel.

4. Verplichtingen cliënt

Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een groepssessie (wandeling) , kan, na vooraf verkregen toestemming van OPEN-HARTIG coaching, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan de cliënt de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte/factuur  van OPEN-HARTIG coaching  staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door OPEN-HARTIG coaching  voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht. OPEN-HARTIG coaching  valt onder de Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen cfr. art. 56bis BTW-Wetboek.

 

6. Facturering en betalingsvoorwaarden

Live- sessies dienen op voorhand via overschrijving of ter plekke cash of via bankapp betaald te worden.

Online-sessies dienen steeds op voorhand (min. 3 dagen) via overschrijving betaald te worden. 

Groepsevenementen op een andere locatie dan de praktijk Openhartig dienen steeds op voorhand, binnen de gevraagde termijn via overschrijving betaald te worden. 

Facturen dienen contant betaald te worden door de cliënt.

7. Duur freelance opdracht

De duur van de opdracht is afhankelijk van het soort dienstverlening. In de opdrachtbevestiging/factuur wordt vermeld over welke periode of aantal sessies deze opdracht gaat.

8. Annuleringsvoorwaarden

Coachsessies
Annulering zonder bericht, niet komen opdagen: 100% van de kosten van de gereserveerde sessie
Annulering minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de gereserveerde sessie.

9. Aansprakelijkheid

OPEN-HARTIG coaching  is  nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan  de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door diensten en zaken die geleverd zijn door OPEN-HARTIG coaching .

OPEN-HARTIG coaching  is tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op OPEN-HARTIG coaching   rust terzake enkel een inspanningsverbintenis. (Zie tevens artikel 3)

10. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door OPEN-HARTIG coaching  voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van OPEN-HARTIG coaching .

11. Geheimhouding

OPEN-HARTIG coaching  is gebonden aan het beroepsgeheim van alles wat haar omtrent haar cliënt  is bekend geworden. Gegevens van de cliënt  worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Gegevens van de cliënt worden niet doorgegeven aan derden tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft (Bv. In geval van doorverwijzing).

12. Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de cliënt.

bottom of page